نوع قانون بخشنامه
محل صدور گمرک
تاريخ 1385/04/06
شماره قانون 92248/113/323/73
عنوان قانون بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در مورد ورود و خروج کالا از هر یک از مناطق آزاد
متن کامل قانون:
بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در مورد ورود و خروج کالا از هر یک از مناطق آزاد :
مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 92248/113/323/73 مورخ 6/4/1385 را خطاب به گمرکات کیش ، قشم، چابهار ، خرمشهر ، آبادان ، جلفا و انزلی به شرح زیر اعلام نموده است :
به پیوست تصویرنامه های شماره 11366/07/85/ع مورخ 30/3/85 و شماره 1181/07/85/ع مورخ 3/4/85 ، دبیر شورایعالی مناطق آزاد ارسال و به اطلاع می رساند در اجرای بند 2 مصوبه شماره 64648/ت 29291 ه مورخ 16/12/82 هیأت وزیران به منظور شفاف سازی و همکاری و مساعدت با سازمان مناطق آزاد جهت فراهم نمودن امکانات نرم افزاری و سخت افزاری برای تبادل اطلاعات آماری بین سازمان مذکور و گمرک ایران در خصوص ورود و خروج کالا از هر یک از مناطق آزاد با گمرک مستقر در منطقه خواهشمند است با عنایت به نامه فوق الذکر مبنی بر اینکه سازمان مناطق آزاد حداکثر ظرف مهلت یک ماه امکانات مربوطه را فراهم و راه اندازی خواهد نمود دستور فرمائید نسبت به اجرای بخشنامه مذکور اقدام و پس از مهلت مزبور مراتب پیگیری و از نتیجه اقدامات انجام شده این دفتر را مطلع فرمایند . همچنین با عنایت به بند 4 مصوبه مذکور فهرست و یا جداول عوارض مصوب کالاهای تجاری وارده به مناطق آزاد موضوع بند " د " ماده 2 آیین نامه اجرای اخذ عوارض و ماده 8 دستورالعمل اجرایی آن از سالهای 83 تاکنون ( ظرف مهلت مذکور ) از منطقه آزاد مطالبه و همراه با اعلام چگونگی وضعیت به این دفتر ارسال نمایند . در ضمن متن بخشنامه شماره 83270/113/323/73/151 مورخ 28/3/1385 معاون امور گمرکی آن سازمان دستور فرمایید تا فراهم نمودن امکانات نرم افزاری و سخت افزاری از سوی سازمانهای مناطق آزاد برای گمرکات تابعه که ظرف یکماه آینده انجام خواهد شد وفق رویه سال 1384 اجرای 2 مصوبه 64648/ت 29291ه مورخ 16/12/1382 مصوب هیئت وزیران عملی گردد