نوع قانون بخشنامه
محل صدور گمرک
تاريخ 1385/04/14
شماره قانون 100462/109/1/24/176
عنوان قانون دستورالعمل گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص محاسبه ارزش کلیه لاستیک های رویی مشمول ردیف 4011 تعرفه با ده درصد افزایش:
متن کامل قانون:
دستورالعمل گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص محاسبه ارزش کلیه لاستیک های رویی مشمول ردیف 4011 تعرفه با ده درصد افزایش:
مدیرکل دفتر تعیین ارزش گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 100462/109/1/24/176 مورخ 14/4/1385 را به شرح زیر اعلام نموده است : پیرو دستور العمل شماره 96064/109/1/24/169 مورخ 11/4/85 که طی آن سی دی ارزش به گمرکات ارسال گردیده خواهشمند است دستور فرمائید ارزش کلیه لاستیک های رویی مشمول ردیف 4011 تعرفه با ده درصد افزایش نسبت به ارقام مندرج در سی دی محاسبه و نسبت به اخذ حقوق ورودی اقدام نمایند . ضمناً وصول این دستورالعمل را ظرف مدت ده روز به این دفتر اعلام نمایند .