نوع قانون بخشنامه
محل صدور گمرک
تاريخ 1385/04/21
شماره قانون 107370/747/762/71/183
عنوان قانون بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص نحوه صدور کالاهای وارداتی که به صورت قطعی از گمرک ترخیص گردیده اند و لزوم درج عبارتن " این پروانه جهت دریافت جوایز صادراتی ، ورادات در مقابل صادرات و سایر تسهیلات اعتبار ندارد " بر روی پروانه های صادراتی :
متن کامل قانون:
بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص نحوه صدور کالاهای وارداتی که به صورت قطعی از گمرک ترخیص گردیده اند و لزوم درج عبارتن " این پروانه جهت دریافت جوایز صادراتی ، ورادات در مقابل صادرات و سایر تسهیلات اعتبار ندارد " بر روی پروانه های صادراتی :

مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 107370/747/762/71/183 مورخ 21/4/85 به شرح زیر اعلام نموده است : پیرو بخشنامه شماره 24012/19304/747/762/71/27- 7/2/1383 این دفتر درخصوص نحوه صدور کالاهای وارداتی که به صورت قطعی از 79206/73228/747/2064/71/145-24/3/85 این دفتر عبارت ( این پروانه جهت دریافت جوایز صادراتی ، واردات در مقابل صادرات و سایر تسهیلات اعتبار ندارد ) را نیز روی پروانه های صادراتی مربوطه درج نماید . مراتب جهت اطلاع و هر گونه اقدام لازم با رعایت سایر مقررات و تشریفات مربوطه اعلام می گردد.