نوع قانون بخشنامه
محل صدور گمرک
تاريخ 1385/04/31
شماره قانون 115950/6/747/3/71/190
عنوان قانون بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص ابلاغ ارزش صادراتی انواع مقاطع فلزی براساس قیمتهای جاری بورس فلزات لندن ( L.M.E ) به انضمام ارزش صادراتی انواع ترکیبات فلز مولیبدن :
متن کامل قانون:
دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 115950/6/747/3/71/190 مورخ 31/4/1385 را به شرح زیر اعلام نموده است :

بدینوسیله ارزش صادراتی انواع مقاطع فلزی که بر اساس قیمتهای جاری بورس فلزات لندن ( L.M.E ) استخراج گردید ، به انضمام ارزش صادراتی انواع ترکیبات فلز مولیبدن بشرح ذیل اعلام می گردد . مقاطع فلزی :
1- LME آلومینیوم از قرار هر تن 7/2476 دلار ( دو هزار و چهار صد و هفتاد وشش دلار و هفت سنت ) . 2- LME آلومینیوم آلیاژی از قرار هر تن 9/2335 دلار ( دو هزار و سیصد و سی و پنج دلار و نه سنت ) .
3- LME مس از قرار هر تن 2/7194 دلار ( هفت صد هزار و نود و چهار دلار و دو سنت ) .
4- LME سرب از قرار هر تن 8/962 دلار ( نهصد و شصت و دو دلار هشت سنت ) .
5- LME نیکل از قرار هر تن 6/20729 دلار ( بیست هزار و هفتصد و سی و نه دلار و شش سنت ) .
6- LME قلع از قرار هر تن 1/7881 دلار ( هفت هزار و هشتصد و هشتاد و یک دلار و یک سنت ) .
7- LME روی از قرار هر تن 6/3223 دلار ( سه هزار و دویست و بیست و سه دلار و شش سنت ) . ترکیبات مولیبدن :
8- اکسید مولیبدن از قرار هر کیلوگرم 87/57 دلار ( پنجاه و هفت دلار و هشتاد و هفت سنت ) .
9- فرومولیبدن از قرار هر کبلوگرم 18/61 دلار ( شصت و یک دلار و هجده سنت ) .
10- کنسانتره اکسید مولیبدن با ترکیب حداقل 55% فلز مولیبدن از قرار هر کیلوگرم نرخ اکسید مولیبدن ( 87/57 دلار ) ضربدر 58% .
11- فرومولیبدن با ترکیب حداقل 65% فلز مولیبدن از قرار هر کیلوگرم نرخ فرومولیبدن ( 18/61 دلار ) ضربدر 67% .