نوع قانون بخشنامه
محل صدور گمرک
تاريخ 1385/05/01
شماره قانون 117680/102/24/194
عنوان قانون ابلاغ گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص ابطال تبصره ماده (42) آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردت در مورد ارزش کالاهای مستعمل به استثناء ماشین آلات مشمول قانون خودرو :
متن کامل قانون:
مدیرکل دفتر تعیین ارزش گمرک جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه شماره 117680/102/24/194 مورخ 1/5/1385 ، بخشنامه شماره 6894/2/85 مورخ 21/4/85 وزارت بازرگانی را به شرح زیر ابلاغ نموده است : مراتب به انضمام تصویرنامه های فوق الذکر به گمرک ابلاغ می گردد . بدیهی است رسیدگی به ارزش کالاهای مستعمل باستثناء ماشین آلات مشمول قانون خودرو براساس مواد 10 و 11 قانون امور گمرکی و ماده 121 آئین نامه اجرایی آن انجام خواهد گردید .