نوع قانون بخشنامه
محل صدور وزارت بازرگاني
تاريخ 1385/05/04
شماره قانون 8502494
عنوان قانون بخشنامه وزارت بازرگانی در خصوص خودداری از ثبت سفارش و واردات کالا به صورت بدون انتقال ارز خارج از چارچوب های قانونی بدون اخذ مجوزات لازم
متن کامل قانون:
مدیر کل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی بخشنامه شماره 8502494 مورخ 4/5/1385 را خطاب به گمرک جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اعلام نموده است : ضمن ارسال تصویرنامه شماره 2825 مورخ 30/1/85 مقام این وزارت و نظر به لزوم هماهنگی بیش از پیش به اطلاع می رساند ، بعضاً مشاهده می گردد که متقاضیانی به ارائه تعهد و سپرده نسبت به واردات کالا اقدام نموده و سپس درخواست صدور مجوز می نمایند . خواهشمند است وفق مذاکرات انجام شده در جلسه مورخ 24/4/85 کمیسیون 5 نفره مراتب را به گمرکات اجرائی اعلام تا از واردات کالا به صورت بدون انتقال ارز خارج از چارچوب های قانونی بدون اخذ مجوزات لازم و انجام ثبت سفارش خودداری فرمایند .