نوع قانون بخشنامه
محل صدور هيئت وزيران
تاريخ 1385/06/15
شماره قانون 70588/?35771?
عنوان قانون ابلاغ گمرك ايران در مورد كاهش سود بازرگاني گوشت قرمز در فاصله زماني 25/5/1385 لغايت 30/8/1385
متن کامل قانون:
دفتر واردات گمرك ايران:
مراتب مطابق مصوبه شماره 70588/ت35771ك مورخ 15/6/85 هيات وزيران جهت اطلاع و اقدام با رعايت ساير مقررات به گمرك ابلاغ مي گردد. در ضمن معافيت گوشت قرمز فقط از سود بازرگان از تاريخ 25/5/85 لغايت 30/8/1385 بوده و پرداخت 4% حقوق پايه الزامي مي باشد.