نوع قانون بخشنامه
محل صدور گمرک
تاريخ 1385/07/09
عنوان قانون بخشنامه گمرك ايران در خصوص اعلام ممنوعيت صدور حبوبات
متن کامل قانون:

دفتر واردات گمرك ايران:
در ارتباط با صادرات حبوبات ، نظر به تصويب موضوع در جلسه مورخ 9/7/1385 هيات وزيران ، به منظور جلوگيري از افزايش قيمت ، صادرات حبوبات ممنوع مي باشد.
بخشنامه وزارت بازرگاني در خصوص اعلام مدت 15 روز جهت صدور محمولات حبوبات كه به تشخيص گمرك ايران قبل از اعلام ممنوعيت صدور مورد اقدام قرار گرفته اند.