نوع قانون بخشنامه
محل صدور گمرک
تاريخ 1385/07/10
شماره قانون 184760/103/93/71/2816
عنوان قانون ابلاغ گمرك ايران در مورد مجاز بودن صادرات حبوبات در مقابل پرداخت 30% عوارض
متن کامل قانون:

دفتر صادرات گمرك ايران:
پيرو بخشنامه شماره 184760/103/93/71/2816 مورخ 10/7/85 موضوع مصوبه هيات وزيران در ارتباط با ممنوعيت صدور حبوبات از كشور ، بدينوسيله مصوبه جديد آن هيات در ارتباط با اخذ عوارض از صادرات مذكور جهت اقدام مقتضي ابلاغ مي گردد . بديهي است با توجه به مفاد مصوبه موخر هيات وزيران ، بخشنامه صدرالاشاره كان لم يكن خواهد بود.