نوع قانون بخشنامه
محل صدور وزارت بازرگاني
تاريخ 1385/07/10
شماره قانون 81437/? 35991 ?
عنوان قانون اصلاح تصويبنامه سود بازرگاني نخود
متن کامل قانون:

وزارت بازرگاني – وزارت جهاد كشاورزي – وزارت صنايع و معادن – وزارت امور اقتصادي و دارايي
نظر به اينكه در تصويبنامه شماره 81437/ت 35991 ك مورخ 10/7/85 موضوع تعيين سود بازرگاني نخود، عدس و لپه براي محموله هايي كه تا پايان سال 1385 وارد گمرك جمهوري اسلامي ايران مي شوند ، كه بر اساس طرح پيشنهادي تنظيم گرديده است عبارت " سود بازرگاني نخود ( رديف تعرفه 07132000) تحرير شده است ، مراتب جهت اصلاح اعلام مي گردد.