نوع قانون بخشنامه
محل صدور گمرک
تاريخ 1385/03/08
شماره قانون 23999/?34973 ?
عنوان قانون ابلاغ گمرك ايران در مورد استفاده از معافيت سود بازرگاني چاي وارداتي
متن کامل قانون:

دفتر واردات گمرك ايران:
احتراما" ، در راستاي اجراي بند " الف " ماده (9) مصوبه شماره 23999/ت34973 ك مورخ 8/3/1385 كميسيون موضوع اصل (138) قانون اساسي در خصوص نحوه خريد چاي داخلي به منظور استفاده از معافيت سود بازرگاني چاي وارداتي به آگاهي مي رساند ، متقاضيان مي توانند جهت اخذ گواهي لازم به حوزه معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي مراجعه نمايند و پس از ارايه گواهي مربوط از معافيت مندرج در مصوبه صدرالاشاره برخوردار گردند. خواهشمند است دستور فرماييد مراتب يادداشت و به دواير اجرايي ذيربط ابلاغ گردد.