نوع قانون بخشنامه
محل صدور هيئت وزيران
تاريخ 1385/07/11
شماره قانون 51446/113/696/73
عنوان قانون بخشنامه نهاد رياست جمهوري در خصوص عدم شمول ماده (11) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات براي واردات پرتقال ، نارنگي و سيب
متن کامل قانون:
معاون نظارت و هماهنگي در سياستهاي اقتصادي ، علمي و فرهنگي :
عطف به نامه شماره 51446/113/696/73 مورخ 3/4/85 و جلسه مورخ 11/7/1385 در خصوص يكسان سازي نرخ هاي تعرفه برخي اقلام وارداتي ميوه و حبوب ، به پيوست تصويرنامه شماره 90041 مورخ 29/7/1385 قائم مقام معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور در خصوص موضوعيت ماده 11 آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات در مورد واردات اقلام ميوه مذكور در مصوبه شماره 70595/ت 35770 ك مورخ 15/6/1385 هيات وزيران تقديم مي گردد. همانطور كه در اين نامه ذكر گرديده است ماده 11 آيين نامه مقررات صادرات و واردات در اين دوره (16/11/1385 تا 1/3/1386 ) موضوعيت نمي يابد. 2- بر اساس زيرنويس صفحات 40 و 41 جداول مقررات صادرات و واردات حقوق ورودي پرتقال و نارنگي واردات از تاريخ 1/7/1385 تا 15/11/1385 و نيز حقوق ورودي سيب از تاريخ 1/4/1385 تا15/11/1385 ، 45% تعيين شده و در نتيجه سود بازرگاني اقلام ياد شده ( با احتساب 4% موضوع ماده (2) قانون مشهور به تجميع عوارض) قبل از تصويبنامه 70595/ت 35770 ك مورخ 15/6/1385 نيز 41% مي باشد. لذا مصوبه اخير سود بازرگاني اقلام مزبور را ( براي دوره پيش از 15/11/1385 ) افزايش نداده تا ماده (11) آيين نامه مقررات صادرات و واردات در مورد كالاهاي موجود در گمركات و اقلامي كه با ثبت سفارش و يا اعتبار اسنادي گشايش شده بارنامه حمل دارند... مصداق بيابد. 3- در مورد افزايش سود بازرگاني واردات سيب و پرتقال و نارنگي براي بعد از 1/3/1386 نيز ماده (11) مصداق پيدا نمي كند. زيرا ماده (11) ناظر به عدم تاثير افزايش سود بازرگاني بر كالاهايي كه بعدا" به گمرك وارد يا بارنامه آن با شرايط مقرر بعدا" صادر مي شود.