نوع قانون بخشنامه
محل صدور وزارت بازرگاني
تاريخ 1385/07/04
شماره قانون 682/6/1385
عنوان قانون شمول مفاد ماده 11 قانون حفظ نباتات مصوب 1326 و مقررات ماده 16 قانون مواد خوراكي و آشاميدني براي واردات غلات
متن کامل قانون:
اداره كل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگاني:
با عنايت به نامه شماره 682/6/1385 مورخ 4/7/1385 دفتر امور بازرگاني وزارت جهاد كشاورزي ورود غلات با توجه به اينكه مورد مصرف خوراك انساني مي باشد و در زيرمجموعه گروه غذايي قرار مي گيرد علاوه بر موكول بودن به رعايت مفاد ماده 11 قانون حفظ نباتات مصوب 1346 مشمول مقررات ماده 16 قانون مواد خوراكي و آشاميدني نيز مي گردد .