نوع قانون بخشنامه
محل صدور گمرک
تاريخ 1385/06/29
شماره قانون 985-659/6/85
عنوان قانون ابلاغ گمرك ايران در مورد اعلام مرجع صادركننده گواهي براي معافيت سود بازرگاني چاي وارداتي
متن کامل قانون:

دفتر واردات گمرك ايران :
متن بخشنامه شماره 985-659/6/85 مورخ 29/6/85 وزارت جهاد كشاورزي به شرح زير مي باشد :
بازگشت به نامه شماره 1/47644 مورخ 13/6/85 در خصوص مكانيزم اجرايي ماده 9 مصوبه شماره 23999/ت34973ك مورخ 8/3/85 به پيوست دستورالعمل اجرائي ماده مذكور كه توسط مقام عالي وزارت به اين معاونت ابلاغ گرديده جهت استحضار و رفع ابهام به حضورتان ارسال مي گردد همانگونه كه در دستورالعمل فوق اعلام شده با توجه به اينكه مباشر خريد برگ سبز چاي سازمان تعاون روستائي مي باشد لذا مرجع تائيد كننده نيز سازمان تعاون روستائي خواهد بود كه متعاقب آن كليه مجوزهاي صادره درخصوص معافيت از پرداخت تعرفه توسط معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي ( دفتر امور بازرگاني محصولات كشاورزي ) تنظيم و صادر خواهد شد . شايان ذكر است تاكنون هيچگونه مجوز واردات چاي از سوي اين معاونت صادر نگرديده است .