نوع قانون بخشنامه
محل صدور وزارت بازرگاني
تاريخ 1385/07/18
شماره قانون 1308/2/85
عنوان قانون بخشنامه‌ وزارت‌ بازرگاني‌ درخصوص‌ نحوه‌ خريد چاي‌ داخلي‌ جهت‌ استفاده‌ از معافيت‌ سود بازرگاني‌ چاي‌ وارداتي‌
متن کامل قانون:
بخشنامه‌ وزارت‌ بازرگاني‌ درخصوص‌ نحوه‌ خريد چاي‌ داخلي‌ جهت‌ استفاده‌ از معافيت‌ سود بازرگاني‌ چاي‌ وارداتي‌

دفتر واردات‌ ـ گمرك‌ ايران‌ سلام‌ عليكم‌ ـ احتراما، در راستاي‌ اجراي‌ بند الف‌ ماده‌ (9) مصوبه‌ شماره‌ /23999ت‌34973ك‌ مورخ‌ 1385/3/8كميسيون‌ موضوع‌ اصل‌ (138) قانون‌ اساسي‌ در خصوص‌ نحوه‌ خريد چاي‌ داخلي‌ به‌ منظور استفاده‌ از معافيت‌ سودبازرگاني‌ چاي‌ وارداتي‌ به‌ آگاهي‌ مي‌رساند، متقاضيان‌ ميتوانند جهت‌ اخذ گواهي‌ لازم‌ به‌ حوزه‌ معاونت‌ برنامه‌ ريزي‌ وامور اقتصادي‌ وزارت‌ جهاد كشاورزي‌ مراجعه‌ نمايند و پس‌ از ارايه‌ گواهي‌ مربوط، از معافيت‌ مندرج‌ در مصوبه‌صدرالاشاره‌ برخوردار گردند. خواهشمند است‌ دستور فرمائيد مراتب‌ يادداشت‌ و به‌ دواير اجرايي‌ ذيربط ابلاغ‌ گردد. سيد عباس‌ حسيني‌ ـ مديركل‌ مقررات‌ صادرات‌ و ورادات‌