نوع قانون بخشنامه
محل صدور وزارت بازرگاني
تاريخ 1385/07/22
شماره قانون 13330/2/85
عنوان قانون بخشنامه‌ وزارت‌ بازرگاني‌ درخصوص‌ ابلاغ‌ مصوبه‌ دولت‌ راجع‌ به‌ مجاز نمودن‌ صادرات‌ حبوبات‌ در مقابل‌ پرداخت‌ 30% عوارض‌ ويژه‌
متن کامل قانون:
بخشنامه‌ وزارت‌ بازرگاني‌ درخصوص‌ ابلاغ‌ مصوبه‌ دولت‌ راجع‌ به‌ مجاز نمودن‌ صادرات‌ حبوبات‌ در مقابل‌ پرداخت‌ 30% عوارض‌ ويژه‌
سلام‌ عليكم‌ ـ به‌ استناد مصوبه‌ شماره‌ /83807ت‌36013هـ مورخ‌ 1385/7/15 هيأت‌ محترم‌ وزيران‌ كه‌ جايگزين‌مصوبه‌ شماره‌ /81332ت‌36013هـ مورخ‌ 1385/7/10 گرديده‌ است‌ ممنوعيت‌ صادرات‌ حبوبات‌ لغو و عوارض‌ ويژه‌صادرات‌ كالاهاي‌ مذكور به‌ ميزان‌ سي‌ درصد (30%) قيمت‌ پايه‌ صادراتي‌ آن‌ تعيين‌ مي‌گردد. خواهشمند است‌ مراتب‌ رابه‌ گمركات‌ اجرايي‌ ابلاغ‌ فرمايند. سيد عباس‌ حسيني‌ ـ مديركل‌ مقررات‌ صادرات‌ و واردات
‌ * 1 ـ متن‌ مصوبه‌ شماره‌ /83807ت‌36013هـ مورخ‌ 1385/7/15 هيأت‌ محترم‌ وزيران‌ به‌ شرح‌ زير مي‌باشد: هيأت‌ وزيران‌ در جلسه‌ مورخ‌ 1385/7/9 بنا به‌ پيشنهاد وزارتخانه‌هاي‌ بازرگاني‌، امور اقتصادي‌ و دارايي‌، صنايع‌ و معادن‌، جهادكشاورزي‌ و به‌ استناد بند (د) ماه‌ (33) قانون‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ ـ مصوب‌1383 ـ تصويب‌ نمود: 1 ـ عوارض‌ صادرات‌ حبوبات‌ به‌ ميزان‌ سي‌ در صد (30%) قيمت‌ پايه‌ صادراتي‌ محصول‌ ياد شده‌ تعيين‌ و توسط گمرك‌ جمهوري‌اسلامي‌ ايران‌ اخذ و به‌ حساب‌ درآمد عمومي‌ خزانه‌ داري‌ كل‌ واريز مي‌شود. 2 ـ اين‌ تصويب‌ نامه‌ جايگزين‌ تصويب‌ نامه‌ شماره‌ /81332ت‌36013هـ مورخ‌ 1385/7/10 مي‌شود. پرويز داودي‌ ـ معاون‌ اول‌ رئيس‌ جمهور * 2 ـ متن‌ مصوبه‌ شماره‌ /81332ت‌36013هـ مورخ‌ 1385/7/10 را در مجموعه‌ هفتگي‌ شماره‌ 588 ملاحظه‌ فرمائيد.