نوع قانون بخشنامه
محل صدور وزارت بازرگاني
تاريخ 1385/07/25
شماره قانون 233/85/?/?
عنوان قانون بخشنامه‌ وزارت‌ بازرگاني‌ درخصوص‌ اعلام‌ قيمت‌ پايه‌ صادراتي‌ چند قلم‌ كالا
متن کامل قانون:
بخشنامه‌ وزارت‌ بازرگاني‌ درخصوص‌ اعلام‌ قيمت‌ پايه‌ صادراتي‌ چند قلم‌ كالا

دفتر صادرات‌ گمرك‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ سلام‌ عليكم‌ ـ احتراما، در پاسخ‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 5/648 مورخ‌ 1385/4/4 ، بدينوسيله‌ به‌ اطلاع‌ مي‌رساند درخواست‌ درجلسه‌ مورخ‌ 1385/7/10 كميته‌ دائمي‌ قيمت‌ گذاري‌ كالاهاي‌ صادراتي‌ مطرح‌ و تصميم‌ ذيل‌ اتخاذ گرديد: 1 - قيمت‌ پايه‌ صادراتي‌ تسمه‌ اتكايي‌ كامل‌ از جنس‌ آهن‌ گالوانيزه‌ شده‌ به‌ وزن‌ (2%ي 1) كيلوگرم‌ از قرار هر تن‌ 1400دلار تعيين‌ گرديد. 2 - قيمت‌ پايه‌ صادراتي‌ تسمه‌ اتريه‌ كامل‌ از جنس‌ آهن‌ گالوانيزه‌ شده‌ به‌ وزن‌ (2%ي 1/4) كيلوگرم‌ از قرار هر تن‌ 1500دلار تعيين‌ گرديد. 3 - قيمت‌ پايه‌ صادراتي‌ كله‌ گاوي‌ از جنس‌ چدن‌ گالوانيزه‌ شده‌ به‌ وزن‌ (2%ي 0/47) كيلوگرم‌ از قرار هر تن‌ 1500 دلارتعيين‌ گرديد. 4 - قيمت‌ پايه‌ صادراتي‌ كلمپ‌ كششي‌ از جنس‌ آلومينيوم‌ به‌ وزن‌ (2%ي 1/59) كيلوگرم‌ از قرار هر تن‌ 2300 دلار تعيين‌گرديد. 5 - قيمت‌ پايه‌ صادراتي‌ يوبلت‌ با مهره‌ از جنس‌ آهن‌ گالوانيزه‌ شده‌ به‌ وزن‌ (2%ي 0/6) كيلوگرم‌ از قرار هر تن‌ 1300 دلارتعيين‌ گرديد. 6 - قيمت‌ پايه‌ صادراتي‌ آي‌ بال‌ از جنس‌ چدن‌ گالوانيزه‌ شده‌ به‌ وزن‌ (2%ي 0/31) كيلوگرم‌ از قرار هر تن‌ 1500 دلارتعيين‌ گرديد.محمد باقر مجتبائي‌ ـ معاون‌ كمك‌هاي‌ فني‌ تجاري‌ و حمايت‌ از صادرات‌