نوع قانون بخشنامه
محل صدور وزارت بازرگاني
تاريخ 1385/07/25
شماره قانون 12/85/?/?
عنوان قانون بخشنامه‌ وزارت‌ بازرگاني‌ درخصوص‌ اعلام‌ قيمت‌ پايه‌ صادراتي‌ تابلو نمايشگرLED
متن کامل قانون:
بخشنامه‌ وزارت‌ بازرگاني‌ درخصوص‌ اعلام‌ قيمت‌ پايه‌ صادراتي‌ تابلو نمايشگرLED
دفتر صادرات‌ گمرك‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ سلام‌ عليكم‌ ـ احتراما، در پاسخ‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 744/676 مورخ‌ 1385/1/29 شركت‌ تتا، بدينوسيله‌ به‌ اطلاع‌ مي‌رسانددرخواست‌ در جلسه‌ مورخ‌ 1385/7/17 كميته‌ دائمي‌ قيمت‌ گذاري‌ كالاهاي‌ صادراتي‌ مطرح‌ و تصميم‌ ذيل‌ اتخاذ گرديد: ـ قيمت‌ پايه‌ صادراتي‌ تابلوي‌ نمايشگر LED (تلويزيون‌ پهن‌ تصوير تمام‌ رنگي‌ شهري‌) از قرار هر متر مربع‌ 4000 دلارتعيين‌ گرديد. محمد باقر مجتبائي‌ ـ معاون‌ كمك‌هاي‌ فني‌ تجاري‌ و حمايت‌ از صادرات‌