نوع قانون بخشنامه
محل صدور وزارت بازرگاني
تاريخ 1385/07/25
شماره قانون 42/85//?/?
عنوان قانون بخشنامه‌ وزارت‌ بازرگاني‌ درخصوص‌ اعلام‌ قيمت‌ پايه‌ صادراتي‌ ظروف‌ اپال‌
متن کامل قانون:
بخشنامه‌ وزارت‌ بازرگاني‌ درخصوص‌ اعلام‌ قيمت‌ پايه‌ صادراتي‌ ظروف‌ اپال‌

دفتر صادرات‌ گمرك‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ سلام‌ عليكم‌ ـ احتراما، در پاسخ‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 117/8/404/31 مورخ‌ 1385/1/26 سازمان‌ بازرگاني‌ استان‌ تهران‌درخصوص‌ پرونده‌ شركت‌ مهفام‌ جام‌ بدينوسيله‌ به‌ اطلاع‌ مي‌رساند درخواست‌ در جلسه‌ مورخ‌ 1385/7/17 كميته‌دائمي‌ قيمت‌ گذاري‌ كالاهاي‌ صادراتي‌ مطرح‌ و تصميم‌ ذيل‌ اتخاذ گرديد: ـ قيمت‌ پايه‌ صادراتي‌ ظروف‌ آپال‌ هر تن‌ 2500 دلار تعيين‌ گرديد. محمد باقر مجتبائي‌ ـ معاون‌ كمك‌هاي‌ فني‌ تجاري‌ و حمايت‌ از صادرات‌