نوع قانون بخشنامه
محل صدور وزارت بازرگاني
تاريخ 1385/08/24
شماره قانون 105/85/?
عنوان قانون بخشنامه‌ وزارت‌ بازرگاني‌ درخصوص‌ اعلام‌ قيمت‌ پايه‌ گلوله‌هاي‌ سراميكي
متن کامل قانون:
بخشنامه‌ وزارت‌ بازرگاني‌ درخصوص‌ اعلام‌ قيمت‌ پايه‌ گلوله‌هاي‌ سراميكي
دفتر صادرات‌ گمرك‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ سلام‌ عليكم‌ ـ احتراما، در پاسخ‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 9886 مورخ‌ 1385/2/26 شركت‌ سراميك‌هاي‌ صنعتي‌ اردكان‌، بدينوسيله‌به‌ اطلاع‌ ميرساند درخواست‌ در جلسه‌ مورخ‌ 1385/8/17 كميته‌ دائمي‌ قيمت‌ گذاري‌ كالاهاي‌ صادراتي‌ مطرح‌ و تصميم‌ذيل‌ اتخاذ گرديد: ـ قيمت‌ پايه‌ صادراتي‌ گلوله‌هاي‌ سراميكي‌ داراي‌ 90% آلومين‌ و بيشتر به‌ ازاي‌ هر كيلوگرم‌ 2/30 دلار تعيين‌ گرديد. ضمنا مصوبه‌ شماره‌ /78/4313ك‌/ف‌ مورخ‌ 1378/6/22 درخصوص‌ انواع‌ گلوله‌ سراميكي‌ و انواع‌ لاينر سراميكي‌ ملغي‌اعلام‌ مي‌گردد. محمد باقر مجتبايي‌ ـ معاون‌ كمك‌هاي‌ فني‌ تجاري‌ و حمايت‌ از صادرات‌