نوع قانون بخشنامه
محل صدور گمرک
تاريخ 1385/08/29
شماره قانون 231008/113/656/73/342
عنوان قانون بخشنامه‌ گمرك‌ ايران‌ در خصوص‌ اضافه‌ شدن‌ گمرك‌ اصفهان‌ و خرمشهر بعنوان‌ گمرك‌ مجاز به‌ ترخيص‌خودروهاي‌ سواري‌ و گمرك‌ شهريار و گمرك‌ فرودگاه‌ امام‌ خميني‌ (ره‌) به‌ عنوان گمرك‌ اختصاصي‌ ترخيص‌ كالاهاي‌ وارداتي‌ وزارت‌ دفاع‌‌
متن کامل قانون:
بخشنامه‌ گمرك‌ ايران‌ در خصوص‌ اضافه‌ شدن‌ گمرك‌ اصفهان‌ و خرمشهر بعنوان‌ گمرك‌ مجاز به‌ ترخيص‌خودروهاي‌ سواري‌ و گمرك‌ شهريار و گمرك‌ فرودگاه‌ امام‌ خميني‌ (ره‌) به‌ عنوان گمرك‌ اختصاصي‌ ترخيص‌ كالاهاي‌ وارداتي‌ وزارت‌ دفاع‌‌

گمرك‌..................... با سلام‌ ـ احتراما پيرو دستورالعمل‌ شماره‌ 323/73/656/113/209610 مورخ‌ 1385/8/9 به‌ اطلاع‌ ميرساند، گمركات‌اصفهان‌، خرمشهر به‌ عنوان‌ گمرك‌ مجاز به‌ ترخيص‌ خودروهاي‌ سواري‌ و گمرك‌ شهريار و گمرك‌ فرودگاه‌ امام‌ خميني‌ (ره‌)به‌ عنوان‌ گمرك‌ اختصاصي‌ ترخيص‌ كالاي‌ وارداتي‌ وزارت‌ دفاع‌ و پشتيباني‌ نيروهاي‌ مسلح‌ و معاونت‌ها و سازمان‌هاي‌تابعه‌ اضافه‌ مي‌گردد. ناصر كرماني‌ ـ مديركل‌ دفتر واردات‌