نوع قانون بخشنامه
محل صدور گمرک
تاريخ 1385/09/01
شماره قانون 233612/740/466/73/334
عنوان قانون بخشنامه‌ گمرك‌ ايران‌ درخصوص‌ ورود و ترخيص‌ كودهاي‌ شيميايي‌
متن کامل قانون:
گمرك‌ ايران‌ بخشنامه‌ شماره‌ 85/2/15959 مورخ‌ 1385/8/29 وزارت‌ بازرگاني‌ را به‌ شرح‌ زير به‌ گمركات‌ اجرايي‌ ابلاغ‌نموده‌ است‌: مراتب‌ پيرو دستورالعمل‌ شماره‌ 165/73/466/740/73718/94692 مورخ‌ 1385/4/10 بانضمام‌ تصوير نامه‌ شماره‌85/6/884/1330 مورخ‌ 1385/8/23 معاونت‌ برنامه‌ ريزي‌ و اقتصادي‌ وزارت‌ جهاد كشاورزي‌ در خصوص‌ اعلام‌ضوابط و مقررات‌ براي‌ واردات‌ و ترخيص‌ كودهاي‌ شيميائي‌ جهت‌ اطلاع‌ و اقدام‌ با رعايت‌ ساير مقررات‌ به‌گمرك‌.................. ابلاغ‌ مي‌گردد. بديهي‌ است‌ در زمان‌ ترخيص‌ محموله‌هاي‌ مذكور اخذ گواهي‌ از موسسه‌ تحقيقات‌خاك‌ و آب‌ وزارت‌ جهاد كشاورزي‌ و يا موسسه‌ تحقيقات‌ استاندارد و يا آزمايشگاه‌هاي‌ معتبر و مورد تائيد موسسات‌مذكور الزامي‌ مي‌باشد. ناصر كرماني‌ ـ مديركل‌ دفتر واردات