نوع قانون بخشنامه
محل صدور هيئت وزيران
تاريخ 1385/07/15
شماره قانون 83807/?36013??
عنوان قانون تصمیمات جدید دولت برای کنترل قیمت حبوبات
متن کامل قانون:
هیات وزیران در جلسه مورخ 9/7/85 بنا به پیشنهاد وزارتخانه های بازرگانی ، امور اقتصادی و دارایی ، صنایع و معادن ، جهاد کشاورزی و به استناد بند د ماده (33 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383 ـ تصویب نمود : 1- عوارض صادرات حبوبات به میزان سی در صد (30%) قیمت پایه صادراتی محصول یاد شده تعیین و توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران اخذ و به حساب در آمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز می شود .2- این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 81332/ت 36013 هـ مورخ 10/7/85 می شود . این مصوبه در تاریخ 15/7/1385 با شماره 83807/ت36013هـ توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است