نوع قانون بخشنامه
محل صدور ساير
تاريخ 1386/02/05
شماره قانون 0990
عنوان قانون اهداف ایجاد و راه اندازی مجتمع های شورای حل اختلاف
متن کامل قانون:
پیرو بخشنامه شماره 0990 به تاریخ 5/2/86 معاونت قوه قضایی رئیس کل دادگستری و ریاست شورای حل اختلاف استان تهران، اهداف ایجاد و راه اندازی مجتمع های شورای حل اختلاف ویژه ( تخصصی و اختصاصی )، رسیدگی کارشناسانه و استفاده از تجارب و تخصص صاحبنظران مرتبط با موضوعات مطروحه ، به منظور رفع اختلافات حادث شده بنحو مطلوب و موثر و ضابطه مند به صلح و سازش می باشد.

در همین رابطه ، مجتمع شماره 28 شورای حل اختلاف تهران ویژه بازرگانان با هدف فوق تشکیل که ضمن استقرار در محل ساختمان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در خیابان شهید مطهری، در زمینه رسیدگی به اختلافات بازرگانان، تجار و بعضا" دعاوی مرتبط با شرکتها مشغول فعالیت می باشد.