نوع قانون بخشنامه
محل صدور هيئت وزيران
تاريخ 1386/05/16
شماره قانون 37357/77811
عنوان قانون پرداخت عوارض نوشابه های گازدار قندی وارداتی
متن کامل قانون:
بمنظور اجرای مفاد بند (ق) تبصره 14 قانون بودجه سال 1386 کل کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به اخذ عوارض موضوع بند یاد شده از نوشابه های گازدار قندی وارداتی و واریز آن به حساب مربوط اقدام نماید.
وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی نیز مکلفند درخصوص اخذ عوارض موضوع بند مذکور نوشابه های تولید داخل با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی همکاری نمایند.