نوع قانون بخشنامه
محل صدور گمرک
تاريخ 1386/07/30
شماره قانون 303/71/52/747/64241/2048
عنوان قانون ضوابط ورود وسايط نقليه به قلمرو کشور اوکراين
متن کامل قانون:
ضوابط ورود وسايط نقليه به قلمرو کشور اوکراين 1386/07/30 - 303/71/52/747/64241/204850 گمرک ايران - دفتر صادرات

 ناظرين محترم گمرکات استانها
مديران محترم گمرکات اجرائي مستقل-گمرکات استان اصفهان

با سلام
احتراماً به پيوست 2 برگ ضوابط ورود وسايط نقليه به قلمرو کشور اوکراين واصله از سفارت آن کشور در تهران ارسال مي گردد. خواهشمند است به نحو مقتضي مسافرين خروجي به مقصد کشور اوکراين که قصد همراه داشتن وسيله نقليه دارند را مطلع نمايند. ضمناً خواهشمند است نسبت به ابلاغ مراتب به گمرکات تابعه مطابق دستورالعمل شماره 322795/833/4/51 مورخ 28/11/85 اقدام نمايند.

سيد احمد پور کيائي
مدير کل دفتر صادرات

ترتيب وارد کردن وسايل نقليه به قلمرو گمرکي اوکراين
(اطلاعات راهنماي)
1. طبق قوانين و مقررات جاري اوکراين، وارد کردن موقت وسايل نقليه به قلمرو گمرکي اوکراين توسط اتباع مقيم،پس از پرداخت عوارض و ماليات گمرکي قانوني مربوط به وارد کردن خودرو،براي مدت تا يک سال مجاز مي باشد.
2. ورود موقت وسايل نقليه توسط اتباع غير مقيم جهت نيازمندي هاي شخصي براي مدت تا يک سال مجاز مي باشد.
3. مدت اقامت موقت وسايل نقليه مي تواند توسط سرويس دولتي گمرکي اوکراين يا مقامات گمرکي داراي اختيارات مربوطه با توجه به نوع فعاليت اتباع وارد کننده وسايل نقليه، تمديد شود.
4. وسايل نقليه وارد شده به صورت موقت با تعهد کتبي خارج کردن آنها، نمي توانند براي اشخاص غير به منظور مالکيت يا بهره برداري واگذار شود. براي چنين وسايل نقليه پس از پرداخت عوارض و ماليات قانوني وارد کردن وسايل نقليه جهت بهره برداري آزاد، مي توانند مدارک استفاده دائمي صادر شود.
5. وارد کردن موقت وسايل نقليه در صورت ارائه مدارک تاييد کننده ثبت آنها در خارج از قلمرو اوکراين مجاز مي باشد.
6. وسايل نقليه وارد شده به قلمرو گمرکي اوکراين توسط اتباع غير مقيم براي مدت بيشتر از دو ماه، مستلزم ثبت در اداره دولتي بازرسي خودرو وزارت کشور (داي) مي باشد، به استثناي موارد تعيين شده توسط کابينه وزيران اوکراين.
7. وارد کردن وسايل نقليه براي بهره برداري موقت با تعهد خارج کردن آنها در مدت فوق الذکر صورت مي گيرد.عدم اجراي چنين تعهد پيگرد قانوني دارد.
8. مالکين وسايل نقليه- اشخاص حقوقي و حقيقي يا نمايندگان آنها (متعهد مالکين) موظف اند ظرف ده شب و روز پس از خريد و يا ترخيص گمرکي و يا بروز شرايطي که اساس براي وارد کردن تغييرات به مدرک ثبتي مي باشند، آنها را به ثبت برسانند. در صورت بروز شرايط مانع انجام به موقع ثبت (بيماري،ماموريت و علل قابل قبول ديگر) مدت به ثبت رساندن مي تواند تمديد شود. بهره برداري از وسايل نقليه ثبت نشده در واحد داي و نيز فاقد پلاک "ترانزيت" ممنوع مي باشد.
وسايل نقليه وارد شده به اوکراين توسط اشخاص حقيقي، مستلزم ثبت بر اساس تقاضانامه هاي مالکين و گواهي هاي ثبت در واحدهاي داي صادره توسط مقامات گمرکي و شامل اطلاعات مربوط به پرداخت عوارض منع انتزاع و تاريخ خارج کردن ، مي باشند.
9. پلاک هاي ملي شماره خودرو و اسناد ثبت کشورهاي که خودرو از آنها موقتاً خارج و به اوکراين وارد شده است به عنوان ضمانت تعهد خارج کردن، به واحدهاي داي تحويل داده مي شود و طبق روال مقرر وزارت کشور، نگهداري و به صاحب مسترد مي شود و چنين امر شرط لازم براي به ثبت رساندن موقت وسايل نقليه مي باشد.
10. براي وسايل نقليه فوق الذکر، پلاک هاي شماره خودرو و گواهي هاي ثبت شامل مدت ورود موقت که توسط مقامات گمرکي تعيين مي شود، صادر مي گردد.
11. رانندگي و بهره برداري از وسايل نقليه وارد شده به قلمرو گمرکي اوکراين به شرط تعهد خارج کردن آنها ، طبق قوانين گمرکي اوکراين،منحصراً براي اشخاص غير مقيم که هنگام عبور از مرز گمرکي اوکراين به عنوان مالکين چنين وسايل نقليه معرفي شده اند يا اعضاي خانواده هاي آنها (همسر،اطفال،والدين) مجاز بوده است. انتقال چنين وسايل نقليه به اشخاص غير جهت مالکيت و بهره برداري مجاز نمي باشد. همين ترتيب براي وسايل نقليه(خودروها و مکانيزم ها) که به نحو ترانزيت از قلمرو گمرکي اوکراين عبور مي کنند(حمل مي شوند) به کار برده مي شود.
12. براي کسب اطلاعات بيشتر به سايت سرويس دولتي گمرکي اوکراين مراجعه شود:
http://www.customs.gov.ua/