نوع قانون بخشنامه
محل صدور وزارت بازرگاني
تاريخ 1386/10/25
عنوان قانون ورود مقادير متنابهي تيرآهن و ميلگرد غيراستاندارد از مبادي شمالي و جنوبي كشور
متن کامل قانون:

طبق دستورالعمل شماره58702 مورخ18/9/86 مديركل بازرسي كالا و امور صادرات و واردات موسسا استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در خصوص ورود مقادير متنابهي تيرآهن و ميلگرد غيراستاندارد از مبادي شمالي و جنوبي كشور با مبداء توليد كشور چين و روسيه و با هدف ممانعت از اتلاف سرمايه و وقت بازرگانان جدول حاوي نام، شماره استاندارد و گريدهاي مورد قبول جهت واردات تيرآهن و ميلگرد به شرح زير مي باشد:

 

رديف

نام، شماره استاندارد و گريدهاي مورد قبول براي تيرآهن و ميگرد

تيرآهن

گريد

ميلگرد

گريد

1

استاندارد ملي ايران

ISIRI 1791

كليد گريدها

استاندارد ملي ايران

ISIRI 3132

كليد گريدها

2

استاندارد كشور آلمان

استاندارد مواد ساختماني

DIN 10025

استاندارد ويژگيها

DIN 1025 Part 1-5

انزلي /آستاراخان

                 استاندارد كشور آلمان

DIN 488

كليد گريدها

3

-----------

---------

استاندارد كشور انگليس

BS 4449

گريد:

460 B

4

استاندارد كشور روسيه

تيرآهن هاي بال نيم پهن

موازي       GOST 26020

تيرآهن هاي بال نيم پهن

شيب دارGOST 8239                         

 

گريد O1 براي سايزهاي 14،16، 18 و گريد O2 براي ساير 20.

استاندارد كشور روسيه

GOST 5781

گريدهاي :

A-I

A-II

A-III

5

استاندارد كشور چين

استاندارد مواد ساختماني

GB 700-88

استاندارد ويژگيها

GB 706-88

گريدهاي :

Q 235 D

Q275

Q235B

 

-----------

 

-----------

   

يادآوري 1: در خصوص استاندارد كشور آلمان ذكر استاندارد DIN 10025 با يكي از قسمتهاي پنجگانه استاندارد DIN 1025 الزامي است.

يادآوري 2: در خصوص استاندارد كشور چين ذكر استاندارد GB 700-88 بهمراه استاندارد GB 706-88  الزامي است.

 

بدیهی است با بررسی و آزمون از محموله های وارداتی، در مبداء و یا مقصد و مطابقت کامل با استانداردهای معرفی شده امکان ترخیص کالا وجود خواهد داشت.

این دستورالعمل از تاریخ 1/10/86 ملزم به اجرا می باشد.