نوع قانون بخشنامه
محل صدور وزارت بازرگاني
تاريخ 1388/01/20
تاييد کننده قانون وزارت بازرگانی    ()
عنوان قانون اصلاحات تعرفه اي سال 1388 ( 419 قلم )
متن کامل قانون:
اصلاحات تعرفه اي سال 1388 ( 419 قلم )
دريافت فايل الصاقي