نوع قانون بخشنامه
محل صدور ساير
تاريخ 1392/03/12
عنوان قانون آيين نامه هاي قانون اتاق ایران
متن کامل قانون: