نوع قانون بخشنامه
محل صدور سازمان امور مالیاتی کشور
تاريخ 1399/02/29
شماره قانون 200/99/24
عنوان قانون مصوبات هفدهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا درخصوص موعدهای مقرر قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
متن کامل قانون: