نوع قانون بخشنامه
محل صدور سازمان امور مالیاتی کشور
تاريخ 1399/02/28
شماره قانون 200/99/23
عنوان قانون نحوه رسیدگی به صورتحساب های غیرواقعی
متن کامل قانون:
بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع نحوه رسیدگی به صورتحساب های غیرواقعی طی نامه شماره ۲۰۰/۹