نوع قانون بخشنامه
محل صدور سازمان امور مالیاتی کشور
تاريخ 1399/02/27
شماره قانون 200/99/22
عنوان قانون رفع ابهام عبارت «همان سرمایه گذاری» در بند (ب) ردیف (۲) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷
متن کامل قانون: