نوع قانون بخشنامه
محل صدور سازمان امور مالیاتی کشور
تاريخ 1399/02/22
شماره قانون 200/99/19
عنوان قانون ابلاغ اصلاحیه مواد فصل دوم آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳1)
متن کامل قانون: