نوع قانون بخشنامه
محل صدور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تاريخ 1399/02/15
شماره قانون 99/36046
عنوان قانون فهرست جدید رسته های کسب و کارهای آسیب دیده از بیماری کرونا به همراه دستگاه های اجرایی تشخیص دهنده مصادیق رسته ها
متن کامل قانون: