نوع قانون بخشنامه
محل صدور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تاريخ 1399/02/11
شماره قانون 99/30718
عنوان قانون اصلاحیه ماده ۱ ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم
متن کامل قانون:
بخشنامه