نوع قانون بخشنامه
محل صدور وزارت تعاون و رفاه اجتماعی
تاريخ 1399/01/26
شماره قانون 7933
عنوان قانون ابلاغ مصوبه شورای عالی کار درخصوص تعیین حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹9
متن کامل قانون:
بخشنامه وز