نوع قانون بخشنامه
محل صدور وزارت تعاون و رفاه اجتماعی
تاريخ 1398/12/26
شماره قانون 1000/98/14774
عنوان قانون امهال حق بیمه اسفندماه 98، فروردین و اردیبهشت ماه 99 سهم کارفرما جهت رسته های شغلی دهگانه که به علت شیوع ویروس کرونا تعطیل شده اند
م