نوع قانون بخشنامه
محل صدور سازمان امور مالیاتی کشور
تاريخ 1398/12/13
شماره قانون 200/98/100
عنوان قانون تمدید مهلت بخشودگی جرایم قابل بخشش اسفند ماه 1398 موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
متن کامل قانون: