نوع قانون بخشنامه
محل صدور سازمان امور مالیاتی کشور
تاريخ 1398/12/21
شماره قانون 200/98/102
عنوان قانون ابلاغ متن اصلاحی ماده (1) ضوابط اجرایی موضوع تبصره (1) ماده 186 قانون مالیات های مستقیم
متن کامل قانون:
بخشنامه