نوع قانون بخشنامه
محل صدور سازمان امور مالیاتی کشور
تاريخ 1398/12/28
شماره قانون 200/24761
عنوان قانون اعلام آخرین وضعیت موارد تفویض اختیار به واحد های متناظر استانی به معاونت توسعه و مدیریت منابع وزارت متبوع
متن کامل قانون: