نوع قانون بخشنامه
محل صدور سازمان امور مالیاتی کشور
تاريخ 1398/12/28
شماره قانون 210/98/104
عنوان قانون مطالبه یا استرداد مالیات متعلق به صاحبان مشاغل خودرو
متن کامل قانون:
بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص مطالبه یا استرداد مالیات متعلق به صاحبان مشاغل خودرو طی نامه شماره