نوع قانون بخشنامه
محل صدور سازمان امور مالیاتی کشور
تاريخ 1398/12/28
شماره قانون 210/98/105
عنوان قانون ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی مبنی بر غیر قابل قبول بودن هزینه پرداخت سود مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار توسط بانک ها
متن کامل قانون:
بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی مبنی بر غیر قابل قبول بودن هزینه پرداخت سود مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار توسط بانک ها طی نامه شماره 210/98/105 مورخ 1398/12/28 توسط معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.
 
منبع: سازمان امور مالیاتی کشور