نوع قانون بخشنامه
محل صدور سازمان امور مالیاتی کشور
تاريخ 1399/01/05
شماره قانون 200/99/1
عنوان قانون ابلاغ مصوبه جلسه مورخ 1398/12/26ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا
متن کامل قانون:
بخشنامه سازمان امور مالیاتی