نوع قانون بخشنامه
محل صدور سازمان امور مالیاتی کشور
تاريخ 1399/01/06
شماره قانون 200/99/2
عنوان قانون ابلاغ مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1398/12/13 حمایت مالیاتی از گروه های اقتصادی آسیب دیده به سبب شیوع ویروس کرونا
متن کامل قانون: