نوع قانون بخشنامه
محل صدور سازمان امور مالیاتی کشور
تاريخ 1399/01/19
شماره قانون 200/99/7
عنوان قانون احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1399
متن کامل قانون:
بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ طی نامه شماره 200/99/7 مورخ 1399/01/19 توسط رییس ک