نوع قانون بخشنامه
محل صدور سازمان امور مالیاتی کشور
تاريخ 1399/01/19
شماره قانون 200/99/6
عنوان قانون ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۴۳-۲۰۱ مورخ 1398/12/13
متن کامل قانون: