نوع قانون بخشنامه
محل صدور سازمان امور مالیاتی کشور
تاريخ 1399/01/19
شماره قانون 210/99/8
عنوان قانون مبداء محاسبه مرور زمان رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27
متن کامل قانون: