نوع قانون بخشنامه
محل صدور سازمان امور مالیاتی کشور
تاريخ 1399/01/26
شماره قانون 210/99/12
عنوان قانون ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۳۸-۲۰1 مورخ 1397/12/13
متن کامل قانون:
بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 38-201 مورخ 1397/12/13 طی نامه شماره 210/99/12 مورخ 1399/01/26 توسط معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.
 
منبع: پايگاه ملي اطلاع رساني قوانين و مقررات کشور