نوع قانون بخشنامه
محل صدور سازمان امور مالیاتی کشور
تاريخ 1399/01/27
شماره قانون 230/99/502
عنوان قانون تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه ارزش افزوده زمستان ۹۸
متن کامل قانون:
بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع تسلیم اظهارنامه مالیات بر ا