نوع قانون بخشنامه
محل صدور سازمان امور مالیاتی کشور
تاريخ 1399/01/31
شماره قانون 200/99/16
عنوان قانون نحوه رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی
متن کامل قانون:
بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع ن